Política de Protecció de dades

La Direcció / Òrgan de Govern de OROI wellbeing SL (en endavant, el responsable de l'tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l'establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua de l'responsable de l'tractament amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en relació amb el compliment de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE l 119/1, 2016.05.04), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de OROI wellbeing SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable de l'tractament és responsable de l'acompliment de el marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-davant les autoritats de control competents .

En aquest sentit, el responsable de l'tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

  1. Protecció de dades des del disseny: el responsable de l'tractament d'aplicar, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment de l'propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimización, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

  2. Protecció de dades per defecte: el responsable de l'tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb vista a garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per a cada un dels fins específics de l'tractament.

  3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

  4. Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.

  5. Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  6. Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

  7. Exactitud: les dades personals seran exactes i, si cal, actualitzats; s'adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

  8. Limitació de l'termini de conservació: les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps de l'necessari per als fins de l'tractament de les dades personals.

  9. Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

  10. Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti a el personal involucrat en el tractament dels mateixos. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de OROI wellbeing SL és comunicada a tot el personal de l'responsable de l'tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.

En conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra tot el personal de l'responsable de l'tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d'aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat , així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de OROI wellbeing SL, tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.